• Facebook
menu button

Bedømmelsesplan 2021

Bedømmelsesplan for malkekvæg

Bedømmelsesplan for Charolais

Bedømmelsesplan for kødkvæg

Bedømmelsesplan for heste om formiddagen

Bedømmelsesplan for heste om eftermiddagen

Bedømmelsesplan for får